Sposoby gaszenia ognia

Pożary, które zapadają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę łączy się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny obecne być pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie może być wykorzystana, ze względu na jej daleko prosty ciężar właściwy, co tłumaczy się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest kilkoro dobre i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których obraca się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy zwraca się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w końcu związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie stanowić ponad wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim niezwykle skuteczne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest niewątpliwie dużo wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.